Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Gmina Blachownia przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją; pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

W edycji 2023r.  to 7 osób, w tym:

 • 2 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Gmina Blachownia planuje do grudnia 2023r., zrealizować  4 068  godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 177 012,84 zł, całkowita wartość: 180 012,84 zł.

WAŻNE

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

  

Kwalifikacji do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie dotyczące należy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

Osoby wskazane do kontaktu:

Ewa Kraszewska, Aleksandra Szymanek tel. 34 327 18 05, 34 327 15 69

Karta zgłoszeniowa AOON 2023

Zakres czynności AOON 2023

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO

Oświadczenie kandydata o wyborze osoby AOON 2023

Oświadczenie osoby wskazanej AOON 2023

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Zegar