Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 10.11.2023

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje, że dnia 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu ,,Opieka...

czytaj dalej na temat: Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 06.09.2023
W dniu 16.08.2023r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu...
czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 30.06.2023

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja o dodatku węlowym

Utworzono dnia 28.09.2022

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuję, że  29.09.2022 r.

    rozpoczyna wypłaty zweryfikowanych wniosków o dodatek węglowy.

 

    Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, dofinansowanie otrzymują gospodarstwa

    domowe na zasadzie „ jeden dodatek węglowy na jeden adres”.

 

   Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym   

   zamieszkującym pod tym samym adresem, przysługuje tylko jeden dodatek.

 

   Jeśli wniosek został złożony przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem,

   dopłatę otrzymuje tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

   Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

 

  Termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy został przez ustawodawcę  

  przedłużony do 60 dni i dotyczy również wniosków złożonych od dnia 17 sierpnia

  2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

 

   Ponadto dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy

   głównym źródłem jest:

 - kocioł na paliwo stałe

 - kominek

 - koza

 - ogrzewacz powietrza

 - trzon kuchenny

 - piecokuchnia

 - kuchnia węglowa

 -  kuchnia węglowa lub piec kaflowy piec kaflowy na paliwo stałe ,

   zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

   Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

  Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł 

  ubiegać się o dodatek węglowy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

czytaj dalej na temat: Informacja o dodatku węlowym

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

Utworzono dnia 16.09.2022

INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Blachowni nr OR.0050.171.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Blachowni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni. zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

Utworzono dnia 21.06.2022

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

czytaj dalej na temat: Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 23.04.2020

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu zachowanie bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników MOPS. Ograniczona została dostępność Ośrodka dla interesantów poprzez wyłączenie bezpośredniego kontaktu klientów z pracownikami MOPS. Preferowany jest kontakt telefoniczny
i drogą elektroniczną.

W wyjątkowych przypadkach, gdy kontakt osobisty jest niezbędny, interesanci mogą być przyjmowani jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z pracownikiem MOPS.

Większość spraw mogą Państwo zrealizować drogą telefoniczną, mailową. Wnioski można składać do skrzynki podawczej wystawionej przed Urzędem Miejskim
w Blachowni w godzinach pracy urzędu.
Sprawy urzędowe można załatwiać także przy użyciu systemów elektronicznych: ePUAP, Sekap, Emp@tia, za pomocą bankowości elektronicznej.

Informujemy również, iż pracownicy socjalni i asystenci rodziny nadzorują swoje środowiska przede wszystkim poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Usługi opiekuńcze są świadczone w ograniczonym zakresie.

 

Dane teleadresowe:
 

MOPS w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

 

e-mail: mopsbla@o2.pl

telefony (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.oo – 15.oo):

pomoc społeczna, pracownicy socjalni: 34 3271 569

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500 +, Karta Dużej Rodziny: 34 3271 805

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 81

W poprzednim tygodniu: 98

W tym miesiącu: 27

W poprzednim miesiącu: 482

Wszystkich: 271

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Zegar